INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING VOOR KLANTEN

INFORMATIE CONFORM ART. 13, 14 EN 21 VAN DE EUROPESE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
LETZTE AKTUALISIERUNG: 1. JUNI 2021

ALGEMENE INFORMATIE

Hieronder informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stampin’ Up!-groep en uw rechten onder de geldende regelgeving t.a.v. gegevensbescherming. Zo bent u in staat het toegelaten gebruik van uw gegevens te beoordelen, ook voor wat betreft uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens.


I. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING EN TOT WIE KAN IK MIJ WENDEN?


Verantwoordelijk is:

Stampin’ Up! Netherlands B.V.

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Phone: 00800 31 81 82 00
Email: supportNL@stampinup.com

II. WELKE BRONNEN EN GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u krijgen, in het bijzonder via onze bestelformulieren voor klanten of invoer op onze website. Bovendien verwerken wij, voor zover voor het uitvoeren van onze diensten noodzakelijk, persoonsgegevens die wij op toelaatbare wijze van u hebben ontvangen (bijv. voor het uitvoeren van bestellingen, voor het realiseren van contracten of op grond van een door u verstrekte toestemming).

Relevante persoonsgegevens zijn personalia (naam, adres en andere contactgegevens, bankrekeningnummer). Daarnaast kunnen dit ook opdrachtgegevens (bijv. vanuit een bestelling), gegevens uit het realiseren van onze contractuele verplichtingen en andere vergelijkbare gegevens zijn.

III. MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS (DOEL VAN DE VERWERKING) EN OP WELKE RECHTSGROND?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. VOOR HET VERVULLEN VAN CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN (ART. 6 LID 1B AVG)

De verwerking van persoonsgegevens (artikel 4 lid 2 AVG) gebeurt om onze overeenkomsten met u en uw klanten uit te voeren en voor het uitvoeren van uw opdrachten; daarnaast voor alle activiteiten die voor het voeren en beheren van een onderneming noodzakelijk zijn.

De doelen van de gegevensverwerking richten zich in de eerste plaats op de concrete opdracht en kunnen o.a. het aannemen en uitvoeren van opdrachten en de analyse van omzetgegevens omvatten, ook door onze verbonden ondernemingen, voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk.

Verdere details over het doel van de gegevensverwerking kunt u vinden in de betreffende opdrachtdocumenten en in de algemene voorwaarden.

2. IN HET KADER VAN DE BELANGENAFWEGING (ART. 6 LID 1F AVG)

Voor zover noodzakelijk verwerken wij uw gegevens over de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst ter waarborging van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Voorbeelden:

Examples:

  • Herziening en optimalisatie van procedures voor de analyse van behoeften en voor directe benadering van klanten;
  • Advertenties of markt- en opinieonderzoek, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens;
  • Uitoefening van rechtsvorderingen en verdediging in juridische geschillen;
  • Garanderen van beveiliging en functioneren van IT;
  • Gegevensoverdracht in het geval van verkoop van het bedrijf en/of aandelen;
  • Maatregelen voor de bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van diensten en producten;
  • Overdracht van de persoonsgegevens binnen de Stampin’ Up!-groep voor interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van demonstrators en klanten.


Wij geven op het moment van het verzamelen van de gegevens de gerechtvaardigde belangen aan die voor de verantwoordelijke of een derde gelden. Ons gerechtvaardigde belang bij het doorgeven van gegevens binnen de Stampin’ Up!-groep bestaat, voor zover geen toestemming is verleend, uit een belang in geoptimaliseerde analyse van order- en omzetgegevens en in een centrale, geoptimaliseerde gegevensopslag; daarnaast bestaat dit belang eruit dat een betrokkene op het tijdstip van het verzamelen van de persoonsgegevens en ten aanzien van de omstandigheden waarin dit gebeurt (in het bijzonder de door ons voor gegevensbeveiliging genomen maatregelen) redelijkerwijs kan vermoeden dat mogelijkerwijs verwerking voor dit doel plaatsvindt.

3. OP GROND VAN UW TOESTEMMING (ART. 6 LID 1A AVG)

Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doelen (bijv. doorgifte van gegevens binnen de Stampin’ Up!- groep, ook buiten EU-/EER-verband/-groep, analyse van betalingsverkeergegevens voor marketingdoeleinden), heeft de rechtmatigheid van deze verwerking uw toestemming als basis.

Daarnaast mag, wanneer u daartoe toestemming hebt gegeven, de zelfstandige Stampin’ Up!-demonstrator u via de post en via e-mail reclame voor aanbiedingen van Stampin’ Up! en voor eigen aanbiedingen toesturen (bijv. aankondigingen van nieuwe producten, evenementen).

Een verleende toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Let erop dat het intrekken alleen voor de toekomst geldt. Verwerkingen die voor het intrekken hebben plaatsgevonden, vallen hier niet onder.

4. OP GROND VAN WETTELIJKE BEPALINGEN (ART. 6 LID 1C AVG)

Bovendien hebben wij verschillende juridische verplichtingen op grond van juridische vereisten (zoals belastingwetgeving). Bij de doelen van de verwerking horen o.a. het vervullen van belastingtechnische controle- en meldingsverplichtingen en de analyse en het beheer van risico’s.

IV. WIE KRIJGT MIJN GEGEVENS?

Binnen de verantwoordelijke verkrijgen diegenen uw gegevens die deze voor het vervullen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen nodig hebben. Ook door ons gebruikte verwerkingsverantwoordelijken (art. 28 AVG) kunnen voor de genoemde doelen deze gegevens verkrijgen. Dit zijn ondernemingen in de categorieën IT-diensten, logistiek, drukkerijen, telecommunicatie, incasso, advisering en verkoop en marketing.

Informatie over u mogen wij alleen aan ontvangers buiten de verantwoordelijke doorgeven als wettelijke bepalingen dit toelaten of vereisen of als u daartoe toestemming hebt verleend. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens bijv. publieke lichamen en instellingen zijn, wanneer een wettelijke of ambtelijke verplichting bestaat.

Andere gegevensontvangers kunnen organisaties zijn waarvoor u ons toestemming voor gegevensoverdracht hebt verleend.

V. HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS OPGESLAGEN?

Voor zover noodzakelijk verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, wat bijvoorbeeld ook het voorbereiden en afwikkelen van een overeenkomst omvat.

IBovendien hebben wij te maken met verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, bijvoorbeeld vanuit de Europese richtlijn over consumentenrechten, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het Burgerlijk Wetboek. De daar aangegeven termijnen voor het bewaren of documenteren kunnen tussen twee en tien jaar bedragen.

Ten slotte hangt de opslagduur af van wettelijke verjaringstermijnen, die onder het Nederlandse burgerlijk recht tot zeven jaar kunnen duren.

VI. WORDEN GEGEVENS OVERGEBRACHT NAAR DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE ORGANISATIES?

Gegevensoverdracht naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte, EER) gebeurt alleen wanneer dat voor het uitvoeren van uw opdrachten nodig is, wettelijk voorgeschreven is of u ons daartoe toestemming hebt verleend, bijv. gegevensoverdracht naar Stampin’ Up! Inc. in de VS. sich bei der Übertragung von Daten außerhalb der EU en die Vorgaben der Art. 44ff. DSGVO en beachtet insbesondere die Vorgaben des EuGH-Urteils "Schrems II" zu der entsprechenden vertraglichen en technischen Absicherung des Datenschutzes bei der Auslandsdatenübertragung.

Over details informeren wij u afzonderlijk, voor zover wettelijk voorgeschreven.

VII. WELKE RECHTEN OP GEGEVENSBESCHERMING HEB IK?

Als betrokkene hebt u het recht op uitsluitsel volgens art. 15 AVG, het recht op rectificatie volgens art. 16 AVG, het recht op wissen volgens art. 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 AVG en het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG. Bovendien hebt u het recht om klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

VIII. BEN IK VERPLICHT GEGEVENS TER BESCHIKKING TE STELLEN?

In het kader van onze zakelijke relatie hoeft u alleen die persoonsgegevens te verstrekken die voor het aanvaarden en uitvoeren van een zakelijke relatie noodzakelijk zijn of waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Zonder deze gegevens zullen wij over het algemeen het afsluiten van de overeenkomst of het uitvoeren van een opdracht moeten weigeren of zullen wij een bestaande overeenkomst niet langer meer kunnen uitvoeren en evt. moeten beëindigen.

IX. IN HOEVERRE BESTAAT ER GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING?

THet besluit over het tot stand komen van de zakelijke relatie kan ondersteund worden door een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die dient voor de analyse van individuele persoonlijkheidskenmerken. In het geval dat een aanvraag wordt afgewezen, hebt u recht op verhaal en om de beslissing te laten controleren. Er bestaat echter geen verplichting tot het afsluiten van een overeenkomst.


INFORMATIE OVER HET RECHT OP BEZWAAR CONFORM ART. 21 VAN DE EUROPESE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

1. U hebt te allen tijde het recht om op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (gegevensverwerking op grond van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepaling in de zin van art. 4 lid 4 AVG, hetgeen wij gebruiken voor het beoordelen van kredietwaardigheid en voor reclamedoeleinden. Wanneer u bezwaar maakt, verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer, tenzij wij dwingende, beschermingswaardige redenen hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

2. In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.