BESTELLEN EN RUILEN

REGELS VOOR DE ANNULERING

EIGENDOMSRECHTEN OP MERKEN EN AUTEURSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Stampin' Up!, Flughafenstraße 21, 63263 Neu-Isenburg, Duitsland, e-mail: supportbe@stampinup.com or fax: +49 69 241827 499, op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Je kunt gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING (Huis-aan-huisverkoop)

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van uw demonstrator (een zelfstandige verkoper) terug. Uw demonstrator betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij halen de goederen af. Wij nemen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

De Stampin’ Up!-demonstrator zal de noodzakelijke klantgegevens bewaren en deze alleen doorgeven voor de verwerking van de bestelling en de levering van de goederen in die mate waarin dit nodig is voor Stampin’ Up! Belgium BV, Stampin' Up! Europe GmbH, en eventueel voor de vervoerder. Daarnaast wordt dit ook gedaan ten behoeve van de administratieafdeling van Stampin’ Up! USA Inc. Ik verklaar conform art. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat ik ermee akkoord ga dat mijn persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan Stampin’ Up! USA Inc. voor de verwerking en beheer. Informatie over het gebruik van mijn gegevens en over mijn rechten onder art. 13, 14 en 21 van de AVG is te vinden in de informatie over gegevensbescherming voor klanten.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR KLANTEN

1. ALGEMENE INFORMATIE

De algemene verkoopvoorwaarden, zoals vermeld op het klantbestelformulier, zijn uitsluitend van toepassing op de bestelling van de klant bij de Stampin’ Up!-demonstrator. Vragen of klachten met betrekking tot de goederen of tot de levering ervan moeten aan de demonstrator worden gericht.

2. BESTELLEN/BESTELFORMULIER

Een bindend koopcontract ontstaat tussen de klant en de Stampin’ Up!-demonstrator wanneer beiden het klantbestelformulier ondertekenen.

Stampin’ Up!-goederen worden uitsluitend door Stampin’ Up!-demonstrators aan klanten aangeboden. Demonstrators zijn juridisch zelfstandig en zijn geen werknemers van Stampin’ Up! Netherlands B.V.

3. VERKOOPPRIJS EN LEVERING

De verkoopprijs die op het bestelformulier vermeld staat is bindend. Voor zover er btw van toepassing is, is deze in de verkoopprijs opgenomen.

De verkoopprijs is verschuldigd nadat de klant en de Stampin’ Up!-demonstrator het bestelformulier ondertekend hebben en dient binnen 14 dagen betaald te worden. De Stampin’ Up!-demonstrator is pas na ontvangst van de betaling verplicht de goederen aan de klant te overhandigen.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen, vindt de levering doorgaans binnen 14 dagen na ondertekening van het bestelformulier plaats. De levering van de goederen zal niet vóór ontvangst van de betaling plaatsvinden.

4. EIGENDOMSRECHTEN

De Stampin’ Up!-demonstrator behoudt het eigendom van de goederen totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

5. GARANTIE EN BEPERKING

Mocht een door de klant verkregen artikel defect zijn, dan heeft de klant de keuze óf het defect door reparatie te laten verhelpen óf het artikel te laten vervangen. De Stampin’ Up!-demonstrator is echter gerechtigd om de wijze van genoegdoening te weigeren als daaraan onevenredig hoge kosten zijn verbonden en als de andere wijze van genoegdoening niet ten nadele van de klant is.

Wanneer genoegdoening hiervan mislukt, dan kan de klant in principe kiezen voor een verlaging van de prijs (korting) of een annulering (terugtrekken) van het contract, alsmede een schadevergoeding eisen.

De aanspraken op fouten of gebreken van de klant ten opzichte van de Stampin’ Up!-demonstrator vervallen volgens wettelijke bepalingen na twee jaar na levering van de goederen.

6. RUILEN

Onverlet het juridische herroepingsrecht, evenals de mogelijke garantiebepalingen overeenkomstig § 5 van deze voorwaarden, heeft de klant de mogelijkheid ongebruikte en verkoopbare goederen zonder opgave van redenen binnen de 90 dagen na levering van een artikel in overeenstemming met de volgende regels te ruilen. Het terugbetalen van de verkoopprijs is in deze gevallen uitgesloten.

Het ruilrecht van de klant is slechts van toepassing als de goederen nog in een actuele catalogus van het bedrijf Stampin’ Up! Europe GmbH vermeld staan en nog in originele staat zijn. Stempels die in elkaar gezet zijn worden niet teruggenomen.

De klant moet met de demonstrator in contact treden om de goederen te ruilen of terug te sturen. Het ruilen en terugsturen van Stampin’ Up!-goederen kan tot verzendkosten leiden.

Indien de klant een artikel voor een duurder artikel wil omruilen, dan is deze verplicht het verschil in prijs vóór de levering van het nieuwe artikel aan de Stampin’ Up!-demonstrator te betalen. Als het nieuwe artikel goedkoper is dan het om te ruilen artikel, dan wordt het prijsverschil niet aan de klant uitbetaald maar blijft voor de Stampin’ Up!-demonstrator.

7. PRODUCTWIJZIGINGEN

Het productaanbod van de Stampin’ Up!-demonstrators is aan wijzigingen onderhevig. (Beperkte) technische veranderingen en wijzigingen in vorm, kleur en/of gewicht vinden onder voorbehoud plaats. In dit geval kan de klant van het Herroepingsrecht gebruikmaken.

8. PRODUCTKWALITEIT

Kwaliteitskenmerken, de wezenlijke eigenschappen van de goederen en in het bijzonder productinformatie zijn in
de Stampin’ Up!-catalogi beschreven. Deze kunnen ook op de Stampin’ Up!-websites van elk land bekeken worden.

De door de Stampin’ Up!-demonstrator geleverde goederen zijn kunstnijverheidsproducten, die qua vorm en uiterlijk van de voorbeelden in de catalogus af kunnen wijken. De stempels in deze catalogus kunnen ook enigszins in ware grootte afwijken, wat niet op een defect van het artikel duidt.

Informatie over de componenten van individuele artikelen (zoals zuurgraad, lignine-gehalte en andere elementen die invloed hebben op de prestaties of de geschiktheid van de goederen) is afkomstig van de fabrikant of leverancier van de goederen. De Stampin’ Up!-demonstrator neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze opgaven.

9. PRODUCTGARANTIEBELEID

Stampin’ Up! garandeert dat de producten geen fabricagefouten hebben op het moment van levering. Als u een fout opmerkt, neem dan contact op met Demonstrator Support. Als u het defecte artikel retourneert binnen 6 maanden na levering, zullen wij het vervangen of repareren. Als u binnen 2 jaar na levering een fout opmerkt en u kunt bewijzen dat de fout ten tijde van levering al aanwezig was, maken wij dat goed door het product te vervangen of te repareren.

10. EINDBEPALINGEN

Wanneer welke bepalingen van dit contract dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De hele of gedeeltelijke ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die het resultaat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.